• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات
کميته وبسايت و آدرس جلسات شوراي منطقه ايران

 ارائه اطلاعات به روز انجمن معتادان گمنام به جامعه از   طريق جمع آوري و تهيه اطلاعات به روز و درج آنها در وبسايت اينترنتي انجمن معتادان گمنام ايران.

تسهيل در تهيه و در دسترس قرار دادن اطلاعات به  اعضاء، جوامع و مناطق انجمن معتادان گمنام در سطح دنيا

 اطلاع رساني به جامعه، معتادان واعضاي NAجهت دستيابي به آدرس جلسات بهبودي از طريق  جمع آوري ،چاپ وارائه آدرس جلسات به روز NA  ، درج در وبسايت انجمن معتادان گمنام همچنين پاسخگوئي به خطوط تلفني ماندگار آدرس جلسات.

اين کميته توسط مسئولين کميته آدرس جلسات نواحي که آنها نيز از جانب کميته هاي آدرس جلسات هيئت هاي نمايندگان محلي تغذيه مي شوند حمايت وپشتيباني مي شود.

براي رفتن به نرم افزار آدرس جلسات ايران که از طريق آن امکان يافتن آدرس جلسات در سطح کشور را داريد اينجا را کليک کنيد.

ايميل برقراري ارتباط با اين کميته :

Webservent@na-iran.org


ارتباط با کميته وب سايت وآدرس جلسات شوراي منطقه ايران
تغییر تصویر