دفتر مرکزي انجمن معتادان گمنام  دفتر مرکزي انجمن معتادان گمنام ايران، جهت تحقق بخشيدن به هدف اصلي انجمن، توسعه وهماهنگي وتامين خدمات به اعضاءگروهها وجامعه در چهارچوب 12قدم،12سنت و12مفهوم خدماتي تشکيل شده است خدمات رساني به تمامي  گروههاي NAدر ايران همچنين پاسخگوئي به تماس سازمانها،گروههاي NA وجامعه...

ادامه مطلبادامه مطلب

دفتر خدمات جهاني شعبه ايران منظور از خدمات جهاني، خدماتي است که کلا" با مسائل ونياز هاي NA سروکار دارد.ونيز آن خدماتي که NA به اعضاء وگروههايش وبه جامعه ارائه مي کند. مقصود اصلي از خدمات جهاني ما ارتباطات، هماهنگي، ارائه اطلاعات، راهنمائي وهمکاري است ما اين...

ادامه مطلبادامه مطلب

کميته اطلاع رساني و روابط عمومي وظيفه اصلي كميته فرعي اطلاع‌رساني اين است كه معتادان و افراد ديگر را در جامعه از موضوع در دسترس بودن پيام معتادان گمنام مطّلع كند. در ضمن ايجاد خطوط ارتباطي بين NA  و جامعه و جلب اعتماد ، احترام و...

ادامه مطلبادامه مطلب

کميته زندان ها و بيمارستان ها ( H&I )  کميته فرعي زندان ها و بيمارستان ها ، پانل هائي را اداره ميکند که پيام معتادان گمنام را به معتاداني که اغلب راه ديگري براي شنيدن اين پيام ندارند ، برساند. توسعه پيام انجمن معتادان گمنام و انجام...

ادامه مطلبادامه مطلب

کميته وبسايت و آدرس جلسات شوراي منطقه ايران   ارائه اطلاعات به روز انجمن معتادان گمنام به جامعه از   طريق جمع آوري و تهيه اطلاعات به روز و درج آنها در وبسايت اينترنتي انجمن معتادان گمنام ايران. تسهيل در تهيه و در دسترس قرار دادن اطلاعات به ...

ادامه مطلبادامه مطلب

کميته کارگاه هاي شوراي منطقه ايران  کميته کارگاهي ابزاريست در جهت ارتقاء سطح آگاهي اعضاء و تبادل تجربه در مورد منابع گوناگون و بهبود بخشيدن ساختار خدماتي و بررسي چالشهاي خدماتي در راستاي رسيدن به تجربيات و راهکارهاي مناسب....

ادامه مطلبادامه مطلب