کميته وبسايت و آدرس جلسات شوراي منطقه ايران   ارائه اطلاعات به روز انجمن معتادان گمنام به جامعه از   طريق جمع آوري و تهيه اطلاعات به روز و درج آنها در وبسايت اينترنتي انجمن معتادان گمنام ايران. تسهيل در تهيه و در دسترس قرار دادن اطلاعات به ...

ادامه مطلبادامه مطلب