ناحيه پانزده  شامل گروه هاي استان لرستان مي باشد. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر بروجرد و در فروردين ماه 1381 برگزار گرديد. در حال حاضر اين ناحيه از 000 کميته شهري تشکيل شده است . تعداد گروه هاي ناحيه ي پانزده بيش از 000 گروه...

ادامه مطلبادامه مطلب