ناحيه هشت شامل گروه هاي استان های فارس و کهکيلويه و بويراحمد مي باشد. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر شيراز و در سال 1377 برگزار گرديد. در حال حاضر اين ناحيه از 000 کميته شهري تشکيل شده است . تعداد گروه هاي ناحيه ي هشت حدود 000 گروه مي باشد...

ادامه مطلبادامه مطلب