ناحيه  بيست و پنج شامل گروه هاي استان کردستان مي باشد. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در سال 1377 و در شهر سنندج برگزار گرديد. در حال حاضر اين ناحيه از 000 کميته شهري تشکيل شده است. تعداد گروه هاي ناحيه ي بيست و پنج بيش...

ادامه مطلبادامه مطلب