آئین نامـه داخلی دفتـر مرکزی انجمن معتادان گمنام ایـران آئین نامه ذیل با در نظر گرفتن قدمها، سنتها، و مفاهیم خدماتی انجمن معتادان گمنام و شرایط کنونی با هدف تسهیل در امور جاری دفتر مرکزی در تاریخ 6/ 12/ 1389 تهیه و تنظیم گردیده است. تعـریف دفتر مرکزی...

ادامه مطلبادامه مطلب