ناحيه بيست و يک  شامل گروه هاي استان چهارمحال و بختياري مي باشد. اولين گروه بهبودي در اين ناحيه در شهر  شهرکرد و در سال1382 برگزار گرديد. این ناحیه شامل اردل، ناغان، بروجن، بلداجی، گندمان، شهرکرد، بن، الونی، سامان، فرخشهر، هفشجان، شلمزار، گهرو، سورشجان، سودجان، جونقان، فارسان،...

ادامه مطلبادامه مطلب