ناحيه  شش شامل گروه هاي استان مرکزي مي باشد. در حال حاضر اين ناحيه از 000  کميته شهري تشکيل شده است. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر اراک و در سال 1377 برگزار گرديد. تعداد گروه هاي ناحيه ي شش بيش از 000 گروه مي باشد...

ادامه مطلبادامه مطلب