ناحيه 11 شامل گروه هاي استان های قم و کاشان مي باشد. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه  تيرماه 1379 برگزار گرديد. در حال حاضر اين ناحيه از 5 کميته شهري تشکيل شده است. این ناحیه شامل کمیته شهری یک (قم. قنوات.کهک) کمیته شهری2(قم.)کمیته شهری3(.قم. جعفریه.سلفچگان.) کمیته شهری...

ادامه مطلبادامه مطلب