ناحيه 14 شامل گروه هاي استان زنجان مي باشد. اولين جلسه  بهبودي در اين ناحيه در شهر 000 و در 000 ماه  000 برگزار گرديد. در حال حاضر اين ناحيه از 000 کميته شهري تشکيل شده است. در حال حاضر تعداد گروه هاي ناحيه ي چهارده بيش...

ادامه مطلبادامه مطلب