ناحيه پنج شامل گروه هاي استان خوزستان  مي باشد. اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر اهواز و در سال 1381 برگزار گرديد. این ناحیه شامل  می باشد.   در حال حاضر اين ناحيه از  14 کميته شهري تشکيل شده است. تعداد گروه هاي ناحيه پنج بيش از  276 ...

ادامه مطلبادامه مطلب