ناحيه نوزده  شامل گروه هاي استان خراسان شمالي  مي باشد. اولين جلسه بهبوديِ اين ناحيه در تاريخ31 ارديبهشت 1382 در شهرستان شيروان برگزار شد. در حال حاضر اين ناحيه از 000 کميته شهري تشکيل شده است . تعداد گروه هاي ناحيه ي نوزده بيش از 000 گروه مي...

ادامه مطلبادامه مطلب