ناحيه سه شامل گروه هاي استان  تهران و سمنان مي باشد. اولين جلسه بهبودي در ناحيه سه ، در مرکز بازپروري قرچک و در سال 1369 برگزار گرديد. در حال حاضر اين ناحيه از 5 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه سه بيش از...

ادامه مطلبادامه مطلب