ناحيه بيست شامل گروه هاي استان بوشهر مي باشد. اولين جلسه ي بهبودي  در ناحيه بيست در شهر بوشهر و در سال 1379 تشکيل شد. در حال حاضر اين ناحيه از 000 کميته شهري تشکيل شده است. تعداد گروه هاي ناحيه ي بيست بيش از  000 گروه...

ادامه مطلبادامه مطلب