ناحيه بيست و دو  شامل گروه هاي استان آذربايجان شرقي مي باشد. اولين گروه بهبودي در اين ناحيه در شهر تبريز و در 25 مرداد ماه سال 1379 برگزار گرديد. در حال حاضر اين ناحيه از 6  کميته شهري تشکيل شده است . تعداد گروه هاي ناحيه ي...

ادامه مطلبادامه مطلب