جهت دریافت کلیک کنید

دوسـتان همیشگی فصلنامه پیام بهبودی، سلام

زمســتان از راه رســیده اســت، بــارش و ســرمایش،پایــان ســال دیگــری را نویــد میدهــد، امــا آنچــه ایــن زمســتان را بــرای مــا گرمتــر میکنــد، کانــون پرمحبــت انجمــن معتــادان گمنــام اســت. مــا روزهــای تلــخ چرخــهی پرتکــرار مصــرف مــرگ آور را پشــت ســر گذاشــتهایم. مــا از ســوز و ســرمای ناکامیهــا رهاشــدهایم و اکنــون بــا موهبــت پرمهــر انجمــن زندگــی میکنیــم. مــا بهواســطهی ایــن موهبــت، تبدیــل بــه اعضــای مســئول و ســازندهی اجتمــاع خــود گردیدهایــم و فرقــی نمیکنــد کــه در چـه مرحلـهای از ایـن سـفر باشـیم. بـاور مـا ایـن اســت کــه در راســتای اصــول برنامــه زندگیمــان بهتــر میشــود و در ایــن راه گامهــای مؤثــری برخواهیــم داشــت. چهاردهمیــن ســال از انتشــار فصلنامــه پیــام بهبــودی را آغــاز میکنیــم. ســالهایی پــر از تــلاش بیوقفــه کــه ارمغانــی گرانبهــا بــه همــراه داشــته اســت. مــا درگــذر ســال و فصــل، طــراوت بهــاری را چشــیدهایم. گرمــای تابســتان را لمــس کردهایـم. پاییـز را گامبـهگام ورق زدهایـم و سـرمای زمسـتان را بـا گرمـی عشـق بـه خدمـت در آغـوش کشــیدهایم و خرســندیم کــه دســت حمایــت شــما عزیــزان در دســتمان بــوده اســت و ایــن بیشــک ســرمایهی پرارزشــی بــرای فصلنامــه اســت.

جهت دریافت کلیک کنید