همایش کمیته شهری ۸ ناحیه ۱۰ تربت حیدریه

کمیته شهری ۸ ناحیه ۱۰ تربت حیدریه :

همایش اتحاد و همدلی

جمعه ۹۷/۲/۲۰ ، تربت حیدریه، پارک ثامن، سالن ورزشی کارگران