برگزاری همایش یزد اردیبهشت ماه ۲۰ , ۲۱ اردیبهشت ماه برگزار میشود: