• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

پيش از استفاده از اين نرم افزار لطفا توجه داشته باشيد که : اين نرم افزار براي محاسبه تولد يکسال شمسي را معيار قرار ميدهد
همچنين از تنظيم بودن ساعت و تاريخ کامپيوتر خود مطمئن شويد