ناحيه ۱۴ شامل گروه هاي استان زنجان مي باشد.

اولين جلسه  بهبودي در اين ناحيه در شهر ۰۰۰ و در ۰۰۰ ماه  ۰۰۰ برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۰۰۰ کميته شهري تشکيل شده است.

در حال حاضر تعداد گروه هاي ناحيه ي چهارده بيش از ۰۰۰ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۰۰۰ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما” مسقف و در مکانهاي مربوط به بهزيستي، اماکن ورزشي ونمازخانه هاي شهرداري برگزار ميشوند.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود  ۰۰۰ نفر می باشد.