کميته زندان ها و بيمارستان ها ( H&I )

 کميته فرعي زندان ها و بيمارستان ها ، پانل هائي را اداره ميکند که پيام معتادان گمنام را به معتاداني که اغلب راه ديگري براي شنيدن اين پيام ندارند ، برساند.

توسعه پيام انجمن معتادان گمنام و انجام سنت پنجم هدف راه اندازي اين کميته مي باشد. اصل روحاني گمنامي در سنتها به ما يادآوري مي کند که سعي

کنيم هيچ معتادي از شنيدن پيام انجمن معتادان گمنام محروم نماند.