کميته اطلاع رساني و روابط عمومي

وظيفه اصلي كميته فرعي اطلاع‌رساني اين است كه معتادان و افراد ديگر را در جامعه از موضوع در دسترس بودن پيام معتادان گمنام مطّلع كند. در ضمن

ايجاد خطوط ارتباطي بين NA  و جامعه و جلب اعتماد ، احترام و قابل دسترس بودن براي مردم و مسئولان و حفظ روابط عمومي با سازمان ها و ارگان هاي

دولتي و غيردولتي ، همكاري و تعامل بدور از وابستگي با ديگر مؤسسه‌هايي كه در رابطه با اعتياد فعاليت دارند از ديگر وظايف اين كميته است.

 

نام شما: *

شهر: *

کشور: *

ايميل: *

شماره تلفن همراه(اختياري):

توضيحات: *

تصوير امنيتي: *