ناحيه ۱۱ شامل گروه هاي استان های قم و کاشان مي باشد.


اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه  تيرماه ۱۳۷۹ برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۵ کميته شهري تشکيل شده است.

این ناحیه شامل کمیته شهری یک (قم. قنوات.کهک) کمیته شهری۲(قم.)کمیته شهری۳(.قم. جعفریه.سلفچگان.) کمیته شهری ۴(قم.پردیسان. دستجرد.)کمیته شهری۵(کاشان.سفیدشهر.اران وبیدگل. نطنز. بادرود. قمصر. مشکات) می باشد.

تعداد گروه هاي ناحيه ي  يازده بيش از  ۹۱  گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۵۳۰ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

کليه جلسات اين ناحيه در مکان هاي مسقف برگزار ميشوندتعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود ۱۲۰۰۰ نفر مي باشد.