ناحيه پنج شامل گروه هاي استان خوزستان  مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر اهواز و در سال ۱۳۸۱ برگزار گرديد.

این ناحیه شامل  می باشد.

 

در حال حاضر اين ناحيه از  ۱۴ کميته شهري تشکيل شده است.

تعداد گروه هاي ناحيه پنج بيش از  ۲۷۶  گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۱۶۳۲ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما” در مکان هاي غير مسقف ، بهزيستي ، مدارس و اماکن مذهبي برگزار ميشوند.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه ۱۵ هزار نفر مي باشد.