ناحيه پانزده  شامل گروه هاي استان لرستان مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر بروجرد و در فروردين ماه ۱۳۸۱ برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۰۰۰ کميته شهري تشکيل شده است .

تعداد گروه هاي ناحيه ي پانزده بيش از ۰۰۰ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۰۰۰ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما در مکانهاي مسقف و عام المنفعه برگزار ميشوند.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود ۰۰۰ نفر مي باشد.