ناحيه پانزده  شامل گروه هاي استان لرستان مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر بروجرد و در فروردين ماه ۱۳۸۱ برگزار گرديد.

این ناحیه شامل ازنا.الیگودرز.بروجرد.خرم آباد.دورود.کوهدشت.سلسله و دلفان می باشد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۷ کميته شهري تشکيل شده است .

تعداد گروه هاي ناحيه ي پانزده بيش از ۹۶ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۵۴۴ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما در مکانهاي مسقف و عام المنفعه برگزار ميشوند.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود ۱۲۰۰۰ نفر مي باشد.