ناحيه هشت شامل گروه هاي استان های فارس و کهکيلويه و بويراحمد مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر شيراز و در سال ۱۳۷۷ برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۰۰۰ کميته شهري تشکيل شده است .

تعداد گروه هاي ناحيه ي هشت حدود ۰۰۰ گروه مي باشد که اين گروه ها حدود ۰۰۰ جلسه در طول هفته برگزار مي کنند.

جلسات اين ناحيه عموما” در مراکز مذهبي ، پارک ها و مراکز دولتي برگزار مي گردد.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود ۰۰۰ نفر مي باشد.