ناحيه نوزده  شامل گروه هاي استان خراسان شمالي  مي باشد.

اولين جلسه بهبوديِ اين ناحيه در تاريخ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۲ در شهرستان شيروان برگزار شد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۰۰۰ کميته شهري تشکيل شده است .

تعداد گروه هاي ناحيه ي نوزده بيش از ۰۰۰ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۰۰۰ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود ۰۰۰ نفر مي باشد.