ناحيه  شش شامل گروه هاي استان مرکزي مي باشد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۰۰۰  کميته شهري تشکيل شده است.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر اراک و در سال ۱۳۷۷ برگزار گرديد.

تعداد گروه هاي ناحيه ي شش بيش از ۰۰۰ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۰۰۰ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما” مسقف هستند.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه ۰۰۰ نفر مي باشد.