ناحيه سه شامل گروه هاي استان  تهران و سمنان مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در ناحيه سه ، در مرکز بازپروري قرچک و در سال ۱۳۶۹ برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۵ کميته شهري تشکيل شده است

تعداد گروه هاي ناحيه سه بيش از ۱۱۴ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۴۷۶ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود ۱۳۰۰۰ نفر مي باشد.