ناحيه بيست شامل گروه هاي استان بوشهر مي باشد.

اولين جلسه ي بهبودي  در ناحيه بيست در شهر بوشهر و در سال ۱۳۷۹ تشکيل شد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۰۰۰ کميته شهري تشکيل شده است.

تعداد گروه هاي ناحيه ي بيست بيش از  ۰۰۰ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۰۰۰ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود ۰۰۰ نفر مي باشد.