ناحيه ۲۴ شامل گروه هاي استان قزوين مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر قزوين و در سال ۱۳۷۹ برگزار گرديد.

این ناحیه شامل قزوین، تاکستان، بویین زهرا، آبیک، شال، اسفرورین، الوند، محمدیه، بیدستان، شریفیه می باشد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۵ کميته شهري تشکيل شده است .

تعداد گروه هاي ناحيه ي چهارده بيش از ۸۸ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۲۴۰ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما” مسقف و در مکانهاي مربوط به بهزيستي، اماکن ورزشي ونمازخانه هاي شهرداري برگزار ميشوند.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود ۵۰۰۰ نفر مي باشد.