ناحيه  بيست و پنج شامل گروه هاي استان کردستان مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در سال ۱۳۷۷ و در شهر سنندج برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۰۰۰ کميته شهري تشکيل شده است.

تعداد گروه هاي ناحيه ي بيست و پنج بيش از ۰۰۰ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۰۰۰ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد تقريبي اعضاء اين ناحيه حدود ۰۰۰ نفر می باشد .