ناحيه بيست و شش  شامل گروه هاي استان اردبيل مي باشد.

اولين گروه بهبودي در اين ناحيه در شهر ……. و در سال ……. برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۰۰۰ کميته شهري تشکيل شده است.

تعداد گروه هاي ناحيه ي بيست و شش  ۰۰۰ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۰۰۰ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما” در مکانهاي مسقف برگزار مي شود.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود ۰۰۰ نفر مي باشد.