ناحيه بيست و دو  شامل گروه هاي استان آذربايجان شرقي مي باشد.

اولين گروه بهبودي در اين ناحيه در شهر تبريز و در ۲۵ مرداد ماه سال ۱۳۷۹ برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از ۶  کميته شهري تشکيل شده است .

تعداد گروه هاي ناحيه ي بيست و دو  ۹۱ گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از ۴۵۸ جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما” در مکانهاي مسقف برگزار مي شود.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود ۲۱۰۰ نفر مي باشد.