نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد.

چرا درک واجراي سنت ها:سنت يازدهم

اصل خدمت،که لازمه به کارگيري سنت يازدهم است،به تلاش و فعاليت ما بستگي دارد. براي اينکه بتوانيم تا حد توان به معتادي که هنوز در رنج است،خدمت کنيم بايد فعالانه پيام خود را در شهرها، شهرک ها و دهات انتشار دهيم.اما به منظور جلب معتاد در حال عذاب به برنامه ، بايد با جديّت تلاش کنيم برنامه ما در سطح گسترده اي شناخته شود. هر چه روابط عمومي ما گسترده تر شود، توانايي ما براي خدمتگزاري بهتر،افزايش خواهد يافت.

                                     سنت يازدهم ، کتاب چگونگي عملکرد

سنت يازدهم:

خط مشي روابط عمومي ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبليغ، ما لازم ست هميشه گمنامي شخصي خود را در سطح مطبوعات ، راديوو فيلم حفظ کنيم. 

روابط عمومي: 

مفهوم روابط عمومي  در معتادان گمنام  NAرا مي توان به دو روي يک سکه تشبيه نمود که ازيک طرف به روابط بين اعضاء ، گروه ها و ساختارخدماتي و از طرف ديگر به کليه روابط NA باجامعه اطلاق کرد. در سنت يازدهم روابط عمومي از جنبه ارتباطات خارجي NA با جامعه به منظور تحقق هدف اصلي برنامه معتادان گمنام بررسي مي شود. براي تحقق هدف اصلي برنامه معتادان گمنام ، روابط اجتماعي خوب امري ضروري و اساسي مي باشد و مسئوليت  ايجاد اينگونه ارتباطات بعهده اعضاي آموزش ديده در قالب کميته هاي اطلاع رساني مي باشد.معتادان گمنام به منظور تهيه مکان برگزاري جلسات، انتقال پيام بهبودي به داخل زندان ها وبيمارستان ها، اعلام چگونگي دسترسي به جلساتNA ، برگزاري جلسات عمومي اطلاع رساني و …نيازمند ايجاد ارتباطات مستمر با جامعه مي باشد. بسياري از معتادان در حال عذاب از مصرف موادمخدر، ممکن است از طريق غير مستقيم با NAآشنايي پيدا کنند،مثلاً از طريق دادگاه ها،زندان ها،پزشکان، مددکاران، اعضاي خانواده، مطبوعات، راديوو تلويزيون که ايجاد اينگونه ارتباطات ماموريت اصلي روابط عمومي در معتادان گمنام است.معتادان گمنام هيچ گونه وابستگي به سازمان هاي خارجي مانند مراکز تأديبي، مراکز پزشکي و ياروانپزشکي، مراجع قضايي، نيروي انتظامي و…ندارد. اما NA در روابط عمومي خود تلاش مي کندهمگام با افرادي ديگر در جامعه که به دنبال کمک به معتادان هستند به روزي دست يابد که هر معتادي در دنيا فرصت تجربه کردن پيام بهبودي NA را به زبان وفرهنگ خود بدست آورد.

جاذبه تا تبليغ:

اصل جاذبه در برنامه معتادان گمنام به معناي عملکرد مثبت ما به عنوان يک عضو و يا يک گروه به شيوه اي است که به طور طبيعي ديگران را به سوي ما جلب کند.رفتار مثبت هر يک از اعضاي NA معرف تاثير وکارايي اصول روحاني برنامه معتادان گمنام درجامعه محسوب مي شود.بازتاب رفتار و عملکرد مثبت اعضاء و گروه هاي NAباعث جلب اعتماد جامعه مي شود و تأثير مستقيم آن بر جذب تازه واردان و اعضاي آتي NA خواهدبود. همچنين جاذبه ي معتادان گمنام قدرت بهبودي موجود در برنامه ي NA را براي جامعه ترسيم مي کندو باعث مي شود تا افراد غير معتاد نيز تمايل به ارايه پيام NA به معتادان در حال عذاب داشته باشند.

سنت يازدهم به صورت کلي عبارت تبليغ  راادعاهاي غلّو آميز و استفاده از افراد مشهور به منظورمعرفي برنامه معتادان گمنام تعريف کرده است.اطلاع رساني به جامعه در مورد کارايي و اعتبار برنامه بهبودي معتادان گمنام يک عمل اصولي است امامقايسه NA با ساير برنامه ها و روشهاي ديگر واصرار بر برتري برنامه بهبودي NA از هر روش ديگري در جامعه تبليغ محسوب مي شود.

معتادان گمنام مدعي نيست که اين برنامه براي همه معتادان و تحت هر شرايطي کار خواهد کرد. تنهاقولي که معتادان گمنام مي دهد ، فرصت تجربه رهايي از اعتياد فعال )در صورت انجام برنامه( به معتادان در حال عذاب است و هر قول ديگري ازطرف NA تبليغ محسوب مي شود. استفاده از افراد مشهور به منظور معرفي برنامه معتادان گمنام نيز با توجه به ايجاد خطرات احتمالي که تأثير وضعيت آتي آن افراد مي باشد در روابط عمومي به صورت واضح در زمره تبليغات تلقي مي شود. در هنگام بررسي تفاوت بين جاذبه تا تبليغ.

مي توانيم به تفاوت بين ارايه اطلاعات صحيح به جامعه درباره برنامه بهبودي NA و يا استفاده ازراه کارهاي غير اصولي در روابط عمومي اشاره کرد.در روابط عمومي ارايه ي اطلاعات غير واقعي وادعاهاي غلّو آميز درباره ي خودمان و پا يين آوردن ارزش کار ديگران عملي است غير اصولي که طبق سنت يازدهم تبليغ محسوب مي شود. معتادان گمنام نيازي به تبليغ ندارد زيرا بهبودي وپاکي اعضاي NA در نوع خود بهترين عامل جاذبه وبيانگر کارايي اين برنامه بهبودي در جهان محسوب مي شود .

گمنامي شخصي:

در سنت دوازدهم برنامه معتادان گمنام عبارت گمنامي  اصلي روحاني و به معني عدم وجودخود  و فقدان شخصيت هاي محوري تعريف شده است.اصل گمنامي در سنت يازدهم راجع به حفظ گمنامي شخصي اعضاي انجمن در سطح رسانه هاي عمومي شامل مطبوعات ،راديو و فيلم مي باشد.به طور کلي رعايت اصل گمنامي براي اعضاي NAدر سطح رسانه هاي عمومي واجب و ضروري است.با اين حال معتادان گمنام يک انجمن سري و زيرزميني نيست، در واقع هر چقدر اجتماع بيشتر باNA آشنايي داشته باشد به همان ميزان شانس تجربه نمودن پيام NA توسط معتادان در حال عذاب افزايش مي يابد.معتادان گمنام به دو علت اساسي از پخش تصويرچهره کامل وافشاي نام خانوادگي اعضاي خود دررسانه هاي عمومي ممانعت مي کنند:

۱٫      اطمينان اعضاي تازه وارد در خصوص حفظ هويت شخصي آنها

۲٫      حفظ تمرکز جامعه به اعتبار و کارايي برنامه

بهبودي معتادان گمنام نه؛ معرفي و شناساندن اعضاي در حال بهبودي.سنت يازدهم فقط بر روي نياز به رعايت گمنامي شخصي درسطح رسانه هاي عمومي تأکيدمي کند. در موارد ديگر حفظ گمنامي شخصي مسئله اي خصوصي محسوب مي شود و تصميم گيري در مورد آن به خود شخص مربوط است. بااين حال هيچکدام از ما بي دليل دوست نداريم معتادبودن مان را در بوق و کرنا کنيم.در مواردي هم اعضاي کميته اطلاع رساني درمعارفه ها و سخنراني ها )غير رسانه اي( ناگزير به معرفي خود مي باشند که در اين مواقع منافاتي با رعايت حفظ گمنامي شخصي در سنت يازدهم ندارد. حتي اگر از کميته اطلاع رساني معتادان گمنام درخواست شود تا در يک مصاحبه راديويي راجع به برنامه بهبودي NA شرکت کند، تا زماني که نام خانوادگي اعضاء در هنگام مصاحبه مطرح نشود مغايربا اصل گمنامي شخصي  در سنت يازدهم نيست.در برخي مواقع از کميته اطلاع رساني درخواست مي شود در يک برنامه تلويزيوني شرکت کند در اين گونه موارد به لحاظ حفظ گمنامي شخصي اعضاي NA بهتر است از افراد غير معتاد آشنا با اصول وسنتها و يا کارمندان خاص NA استفاده شود.در هر حال تا زماني که گمنامي شخصي خود رادر سطح رسانه هاي عمومي حفظ کنيم، اصل گمنامي شخصي  مورد نظر در سنت يازدهم رارعايت کرده ايم.

 اجتماع پيرامون ما وظيفه رعايت سنت هاي معتادان گمنام را نداردبلکه ما به عنوان اعضاي معتادان گمنام وظيفه حفظ و حراست ازاصول نهفته در سنت هاي دوازده گانه معتادان گمنام را داريم.

در بسياري از جوامع افراد غير معتاد کمک هاي معنوي و همکاري هاي بسيار شاياني با NA داشته اند و بايد صادقانه اذعان نمود که بدون کمک هاي معنوي اين افراد بسط و گسترش فعاليت هاي NAامکان پذير نبوده است. موقعيت هايي که رسانه هاي عمومي در اختيار NA قرار مي دهند را مي توان به فرصت هاي طلايي جهت دسترسي به معتادان در حال عذاب تبديل نمود، ولي ما در ارتباط با اين افراد بايد سنتهاي NA را رعايت کنيم زيرا رعايت سنتها توسط اعضاي معتادان گمنام حافظ اعتبار وخوشنامي NA در اجتماع خواهد شد. در خاتمه ازکليه خدمتگزاران محترم مجله وزين پيام بهبودي تشکر و قدرداني مي کنم و از فرصت خدمتي که به اينجانب در ارتباط با ارايه تجربه سنت يازدهم داديدکمال سپاسگزاري را دارم.

 

نقل از فصل نامه پيام بهبودي شماره ۲۶