نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد

سنت هفتم:

 << هرگروه NA مي‌بايست كاملا متكي به خود باشد و كمكي از خارج دريافت نكند. >>

 

متكي به خود بودن بخش مهمي از روش جديد زندگي ماست (كتاب پايه) شايد اوايل كه به جلسات آمديم از گردانده شدن سبد پول خوشمان نيامد و فكر كرديم بايد حق عضويت بپردازيم. اما وقتي ديديم اين كار اجباري نيست و كسي نمي‌گويد چقدر بپرداز ما هم به ديگران تاسي كرديم و مبلغي پول در سبد انداختيم و وقتي سخنران جلسه مي‌گفت اين پول‌ها به چه مصرفي مي‌رسد ما هم احساس مي‌كرديم كه در آن سهم داريم. اما چيز ديگري هم شنيدم. سهم منصفانه اين ديگر چيست؟ من كه عادت ندارم مرتب تغيير كنم، خيلي كار سختيه! «تازه عادت كردم كه هميشه همان كم‌ارزش‌ترين و پاره‌پوره‌ترين اسكناس ته جبيم‌ را در سبد بندازم اما به من ميگن سهم منصفانه؟! من تازه يه كار خوب پيدا كردم و سخت كار مي‌كنم دلم نمياد پول بيشتري بپردازيم.»

شايد اين افكار هراز گاهي به‌سراغمان بيايد اما فراموش نكنيم.اين NA بود كه ما را از منجلاب مصرف موادمخدر نجات داد و به ما ياد داد چگونه بدون موادمخدر مي‌توان زندگي كرد و شاد بود و نه تنها پاكي از موادمخدر بلكه وارد شدن در مسير بي‌‌پايان بهبودي ما نيز رهنمون شد. من امروز به نسبت درآمد ماهانه خود سهمي براي سبد سنت هفتم در نظر مي‌گيرم و مبلغ آنرا به تعداد جلساتي كه در طول يك ماه مي‌روم تقسيم مي‌كنم و در سبد مي‌اندازم وقتي تك‌تك اعضاي يك گروه سبد سنت هفتم را حمايت مي‌كنند آن گروه قوي شده و مي‌تواند پيام خود را به معتادان ديگر برساند. بدون اين پيام يك گروه هيچ دليل براي باقي ماندن ندارد با داشتن پيام اغلب نيازهاي يك گروه NA برآورده شده است و حتي مي‌تواند اجاره خود را پرداخت نمايد به طوريكه صاحب مكان نيز تمايل داشته باشدا مكانش در اجاره NA باقي بماند. البته حفظ مكان جلسات فقط به پرداخت اجاره بها نيست. بلكه مسايل ديگر مانند حفظ آسايش همسايگان و نظافت محيط نيز از نكات مهمي است كه مي‌توان آن را جزئي از سنت هفتم به‌شمار آورد.

متاسفانه گاهي مشاهده مي‌شود گروهي تصميم مي‌گيرد مازاد پول خود را به‌ساختار خدماتي اعانه نكند و براي خود نگه دارد. اما مي‌دانيم كه ما در پرداخت مازاد پول گروه خود به هر سطح ساختار حق انتخاب داريم و اين يعني در هر صورت ما سنت هفتم را رعايت مي‌كنيم چرا كه انباشته شدن پول در يك گروه باعث دردسرهاي مختلفي مي‌گردد و گروه ناچار است؟ آنرا در موارد غيرضروري هزينه كند كه اين به معني هدر دادن پول اعضا مي‌باشد پولي كه مي‌تواند پيام NA را به همه نقاط جهان كه ما شخصا قادر نيستيم برويم، برساند و هر معتادي كه تمايل دارد، از طريق NA شانس پاكي و بهبودي را داشته باشد.

خط مشي ما در مورد مسايل مالي به‌طور مشخص بيان شده است. به اين صورت كه ما هيچ كمك مالي از خارج از انجمن دريافت نمي‌كنيم، كاملا متكي به خود هستيم و هيچ‌گونه بودجه، وقف، وام و هديه‌اي نمي‌پذيريم.

خدمتگزاران ما كه به سازمان‌هاي مختلف جهت اطلاع‌رساني يا كارهاي ديگر مراجعه مي‌كنند گاهي ديده‌اند كه پيشنهاد كمك‌هاي مالي به آنها مي‌شود مانند هزينه اياب‌و‌ذهاب يا غيره. اما همه آنها مي‌دانند كه شكي در مورد امتناع از گرفتن وجود ندارد و اين نشانه درك آنها از اصول انجمن و سنت هفتم مي‌باشد‏‎، امروز به‌خود مي‌باليم كه NA چنين خدمتگزاراني پرورش داده كه هميشه و در همه‌جا منافع انجمن را به‌منافع شخصي خود ترجيح مي‌دهند.

در نهايت با به‌كارگيري اصول روحاني نهفته در سنت هفتم حس قدرشناسي و شكرگزاري را تجربه مي‌كنيم تعهد ما نسبت به سنت هفتم باعث اتحاد انجمن و احترام مي‌گردد و همين‌طور مسئوليت ما نسبت به آيندگان به ما ياد آور مي‌شود به‌دنبال كارهاي پرهزينه و زرق و برق‌دار نباشيم و با حداقل امكانات و حداكثر سادگي پيام خود را برسانيم كه اين خود نمايانگر ايمان به خداوند مهربان مي‌باشد. تعهد مسئوليت ما در گمنام ماندن نشانه شخصيت و وقار مي‌باشد كه در اثر رعايت اصول به‌دست آورده‌ايم گمنامي به ما ياد‌آوري مي‌كند كه همه اعضاء‌ با هم برابرند و همه از اهميت مساوي برخوردارند و هيچ شخصي از ديگري برتر و مهم‌تر نيست و اين باعث آزادي مي‌گردد و ماوراي عادت خودت رها مي‌كنند.

در آخر با تشكر از زحمت‌كشان نشريه پيام بهبودي كه سعي در بهتر رساندن پيام انجمن دارند به همه اعضاي NA آرزوي موفقيت مي‌كنم.

فقط براي امروز در اين آزادي كه مي توانم با حمايت از خود به‌دست آورم. محدوديتي وجود ندارد. امروز مسئوليت شخصي را مي‌پذيرم و سهم خود را مي‌پردازم.

 

نقل از فصل نامه پيام بهبودي شماره ۲۲