نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد

سنت نهم :

NA تحت اين عنوان هرگز نبايست سازماندهي شود، اما مي توانيم هيات هاي خدماتي و يا کميته هايي تشکيل دهيم که مستقيماً در برابر کساني که به آنها خدمت مي کنند، مسئول باشند.   

هر چند بيان تجربه از نوشتن آن ساد ه تر است اما آن چه كه در طول بهبودي به من كمك كرده تا تمايل براي نوشتن را تجربه كنم اين بود كه هر بارمطلبي درباره درك خود از اصول برنامه را روي كاغذ مي آورم، باقي مطالب اصول در شخصيت و روحم نقش بهتري پيدا ميکند و استفاده از آن براي انجام راحتترميشود، نوشتن جواب سوالات سبب شده تا عجز و ناتواني،آشفتگي و همچنين مشكلات شخصيتي و روحي خود را بهتر شناسايي كنم ودچار فراموشي وبي تفاوتي نشوم. مطلب فوق اهميت قلم و كاغذ را براي درك شخصي از اصول برنامه يادآوري ميکند.آشنايي من با انجمن معتادان گمنام در ابتدا صرفاً براي قطع مصرف موادمخدر بود. براي اولين بار پيام برنامه را در سال ۷۷توسط دوست مصرف كننده دريافت كردم اما به خاطر تعداد كم جلسات بهبودي در ايران و همچنين نبودن كتابچه آدرس جلسات، من باز هم عليرغم خستگي و عجز فراوان مجدداً مجبور به مصرف مواد مخدر شدم تا سال ۷۹ توسط يکي از اعضاي انجمن پيام را مجدداً دريافت كردم با اين كه خيلي از را هها را براي قطع مصرف امتحان كرده بودم و نتيجه مناسب و مطلوب دريافت نكرده بودم باز براي حضور درانجمن دچار شك و ترديد شدم و به نتيجه كار اميدوار نبودم و به خاطر ترس از برملاشدن اعتيادم نگران بودم اما حضور در اولين جلسه بهبودي نويد اميد وآزادي را براي من مهيا كرد. دليل اين اميد و آزادي سادگي برخورد اعضاء گروه با مشكلات، تر سها و ناتوان يهاي من بود، درك ساده گروه به من كمك كرد تااعتماد به نفس بيشتري براي قطع مصرف مواد مخدر پيدا كنم.اين آغازي براي شروع يک زندگي جديد بود يک شروع ساده اما مهم، يک برخورد ساده اما حياتي كمك كرد تا براي بقا و ادامه حيات اميدوار باشم. رعايت اين اصل از طرف گروه در راستاي سنت نهم اتفاق م يافتد اتفاقي به بزرگي زندگي دوباره يک معتاد در حال عذاب.اين سنت حمايت كننده جدي سمبل سادگي برنامه است و كمك ميکند تاگرو هها و از هدف اصلي خود يعني رساندن پيام به معتادي كه هنوز در عذاب است دور نشوند.ما اعضاي در حال بهبودي هستيم كه به طور مرتب با شركت در جلسات ازبهبودي خود محافظت و نگهداري مينماييم، پس براي اين كه گرو ههاي ما ازهدف اصلي پيام رساني و بهبودي دور نشوند سنت نهم كمك ميکند تا انجمن معتادان گمنام با حداقل ساختار سازمان يافته به نيازها و سوالات مطرح شده توسط گرو هها پاسخ دهد.

تشکيل يک هيأت نمايندگان يا يک كميته شهري ميتواند در حفظ همدلي واتحاد گرو هها كمك كند اما تشکيل اين هيات هاو کميته ها سوالاتي را در ذهن ايجاد ميکند نظير اين كه:

۱-اين هيات خدماتي چگونه هدايت ميشود؟

۲- آيا با تشکيل اين بدنه خدماتي ما وارد حكمراني و حكومت كردن بر گرو هها نميشويم؟

۳- آيا ساختار بوجود آمده در گرو ههاي ما به پيام رساني جهت خواهد داد؟

۴-حمايت اين بدنه خدماتي چگونه اتفاق مي افتد؟

پيدا شدن هر سوال در افكار حق ماست اما بواسطه پيدايش سوالات استفاده نكردن از اين سنت حق ما نيست. اين سنت اشاره ميکند باتوجه به اين كه ماسازماندهي در سطح كلان نداريم اما ميتوانيم با تشکيل کميته ها و هياء تها،به رفع نيازها و مشكلات گروه كمك كنيم. هر گروه كه شروع به رشد ميکندگروهي جديد از آن شكل ميگيرد و اين مسئله باعث ميشود تا ما در راستاي سنت نهم جهت تعامل، هماهنگي و ارائه تجربه با انتخاب يک عضو به عنوان نماينده بين گروه جهت شركت در هياءت خدماتي اقدام نما ييم.

آنچه مهم است حفظ دوستي و اعتماد و همچنين حفظ منافع مشترك گرو هها در سايه اين سازماندهي است و علاوه بر اين اهميت و ويژگي كارخدماتي هياء تها عبارتند از:

۱-خارج نشدن گروه از هدف اصلي.

۲- اطلاع رساني درست به جامعه و مسوولين.

۳- برگزاري جلسات بهبودي و اطلاع رساني به بيمارستا نها وزندا نها.

۴- برگزاري كارگا ههاي آموزشي جهت ارتقاء آگاهي اعضا.

۵- اطلاع از نيازها و مشكلات گرو هها در راستاي هدف اصلي.

۶- استفاده صحيح از منابع )مالي، انساني، فكري.

۷-دور ماندن از مسائل حاشيه اي.

۸- خارج شدن از پيچيدگي و هرج و مرج براي رساندن پيام برنامه.

۹- ارائه پاسخگويي درست از هيا تها و كميت هها جهت برطرف شدن مشكلات گرو هها.

۱۰-رعايت اصل چرخش در پستهاي خدماتي براي دور ماندن ازاحساس قدرت و مالکيت اعضا.

سنت     نهم     كمك     ميکند     تا     هياء   تها و کميته ها براي سهولت در برگزاري جلسات و جلوگيري از هرج و مرج و اتلاف وقت و ارتباط با هياءتهاي ديگر يک ساختاراداري تشکيل دهند كه اين ساختار تشکيل شده از گرداننده، نايب گرداننده،خزانه دار، رابطين هياء تها و منشي.هر كدام از اعضا طبق شرح وظايف محوله، خدمات خود را به نحو مطلوب ارائه ميکنند. البته اين مسئله در رابطه با مسئولين کميته هاي فرعي هم صدق ميکند. مورد ديگر براي كمك به برگزاري جلسات اداري هيأت نمايندگان تنظيم اساسنامه يعني تعيين شرح وظايف، شرايط و چگونگي برگزاري انتخابات است كه سبب ميشود خدمتگزاران نقطه پاسخگويي مشخص داشته باشند.تمامي موارد ذكر شده جهت سهولت در انجام وظايف محوله است نه سختگيري جهت ارائه خدمات. انجام سنت نهم براي من نوعي احترام گذاشتن به بدنه خدماتي است؛ فروتني و صداقت در خدمات سبب ميشود تا اعتماد گرو هها افزايش يابد و ساختار ازخودمحوري، حكمراني و اعمال نظرهاي شخصي در رابطه با گرو هها دور شود تاهدف اصلي انجمن معتادان گمنام در راستاي سنت پنجم محقق شود. جهت خارج شدن از يکنواختي در خدمات، اين سنت نسبت به تغيير اعضاء درپستهاي خدماتي اشاره دارد تا شخصيت اعضا بر ساختار غلبه نكند و ساختاروارد حكومت كردن بر گرو هها نگردد. درك درست از اين سنت بقاء انجمن معتادان گمنام را رقم ميزند. لازم است اشاره كنم كه انجمن تقريباً ۲۰ سال قبل از به دنيا آمدن من شكل گرفت وگرو هها در سايه سنت نهم ساختار را به وجود آوردند و اين مسئله باعث توسعه و گسترش انجمن در سطح جهان شد. آ نها از به دنيا آمدن من و روزهاي بدو نافرجام زندگي ام خبر نداشتند. اما به اينکه يک معتاد در اين دنيا به انجمن نياز دارد اطلاع داشتند. اين درك و اجراي درست سنت نهم باعث شده تا من وهزاران عضو ديگر به زندگي آينده خود اميدوار باشند. به اميد روزي كه با بقاي انجمن هيچ معتادي آوارگي و مرگ را تجربه نكند.

نقل از فصل نامه پيام بهبودي شماره ۲۴