نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد

سنت دهم :

معتادان گمنام،هيچ عقيده اي در مورد مسائل خارجي ندارد و نام NA هرگز نبايست به مباحث اجتماعي کشانده شود.

اوايل که وارد انجمن معتادان گمنام شده بودم بعد ازفروکش کردن شوق و ذوق اوليه حاصل از رهايي ازاعتياد فعال، مثل يک بچه که تازه حرف زدن را يادگرفته و دنياي اطرافش پر از ناشناخته هاست، من مدام سوالاتي مثل راهنما، قدم، سنت، خدمت و بقيه اصطلاحات انجمني تو ذهنم بود و همين سوالات وکنجکاوي من زمينه خوبي براي ايجاد ارتباط بود ومن را از انزوا در مي آورد و چون براي بودن و ماندن و حفظ پاکي و ادامه بهبودي به راهنما و قدم ها نيازبيشتري داشتم زودتر مفهوم اين دو را درک کردم.

اما سنت ها چيست ؟

۱۷ ماه پاکي داشتم که راهنمام يک جلسه کارکردسنت راه انداخت و اونجا بود که فهميدم سنت هايک سري اصول به هم پيوسته وروحاني است، که کمک به حفظ و بقاي گروه ها و ايجاد اتحاد ما بين گروه ها مي کند، سنت ها يک سري اصول خشک وبي روح نيست، درضمن قابل دستکاري هم نيست وهر گروه بنابر موقعيت و شرايط خود از آ نها استفاده مي کند: اينها را شنيدم ولي چندان قابل درک نبود.زمان گذشت و من در انجام فعاليت هاي خدماتي بابه کارگيري اين سنت ها روز به روز درک عميقتري از کاربرد آ نها بدست آوردم. امروز معتقدم سنت هاابزار نيست و استفاده ابزاري از آنها نه تنها کارآيي ندارد بلکه ما را از هم نيز دور مي کند و سنت ها به صورت ۱۲ گانه و در مجموع کارآيي خود را حفظ مي کند و هر کدام مکمل ديگري مي باشد و هيچ کدام از اصول روحاني ديگري را نقض نمي کند.

سنت دهم انجمن معتادان گمنام ما را از خطرات احتمالي که از عدم آگاهي از مطالب اين سنت خودمان براي خودمان مي توانيم ايجاد کنيم آگاه مي سازد و علاوه بر اين مانند سنت هاي ۷،۶،۵،۳ و۱۱ جزء سنت هاي روابط عمومي ما مي باشد که کمک به نحوه ايجاد ارتباط موثر با دنياي بيرون ازانجمن و معرفي برنامه معتادان گمنام مي نمايد.

درک اين مطلب که معتادان گمنام هيچ عقيده اي در مورد مسايل روزانه دنيا ندارند، در نگاه اول خيلي ساده و منطقي به نظر مي رسيد چون اکثر اين موضوعات ربطي به اعتياد نداشت، اما زمان هايي درزندگي من به وجود آمد که در شرايطي قرار گرفتم که ناخود آگاه در مورد انواع مواد مخدر، تاثيرات هرکدام،بيماري هاي ناشي از تزريق مواد مخدر، روش هاي مراکز باز پروري و يا هر سازمان ديگر، پاکي کامل،روش هاي قطع مصرف، يا مسايل روحاني، پيشگيري يا درمان و اينکه اعتياد يک بيماري وراثتي است واردبحث مي شدم غافل از اينکه ديگران مسايلي که من مطرح مي کردم يا هرگونه ابراز عقايد شخصي من را، نظريات NA تلقي مي کردند، حتي بيان اين مطلب که من تريبون NA نيستم و نظريات من شخصي است، کمک چنداني در برداشت ديگران نمي کرد و باز هم مردم حرفهاي مراعقايد NAتلقي مي کردند. سنت دهم مي گويد معتادان گمنام هيچ عقيده اي در مورد مسايل خارجي ندارند: وهميشه به آزادي شخصي اعضاء احترام مي گذاردولي از ما مي خواهد در توضيح دادن برنامه مسايل را طوري مطرح کنيم که وارد جر و بحث نشويم،همواره به ياد داشته باشيم ما براي همه کس همه چيز نيستيم، ما تمرکز خود را بر آنچه که خوب انجام مي دهيم حفظ مي کنيم يعني سهيم شدن در بهبودي با يک معتاد ديگر و از هرگونه تعصب در مورد برنامه و مقايسه آن خود داري کرده چون اينها همان مسايلي است که ناخودآگاه ما را درگيرمباحث خارجي مي کند.مطالب سنت دهم به من آموخت که ما مدعي اين نيستيم که بهترينيم و به تنهايي جواب اعتياد را داريم ما حامل يک پياميم، مايک راهيم و بهترين راه براي رعايت سنت دهم اين است که قبل از اينکه مطلبي از دهان من خارج شودآنرا سنجيده و در موردش فکر کنم. انجمن ما درباره هيچ موضوعي به غير از خود برنامه ساده NA هيچ عقيده اي ندارد و ما بي طرفي کامل خود را درباره مسايل خارجي حفظ مي کنيم تا تمرکز خود را برپيام رساني مان کاملاٌ حفظ کنيم و من به عنوان يک عضو لازم است براي تحقق اين مهم، مسايلي را چه درداخل جلسات بهبودي و يا محيط هاي خدماتي و يا در خارج از جلسات رعايت کنم مسايلي از قبيل:نوع مشارکت در جلسات بهبودي، سنت دهم در اين مورد به من توصيه مي کند که هر موضوعي که بربهبودي شخصي من تاثيرگذار است قابل مشارکت مي باشد ولي من به عنوان يک عضو لازم است قبل ازمشارکت چند سوال از خود انجام دهم: آيا بيان اين موضوع جلسه من را از هدف اصلي دور نمي کند؟

آيا در مورد تجربه خود مشارکت مي کنم ياعقيده اي را تفسير مي کنم؟ آيا بيان موضوع بر تازه واردين تاثير منفي نمي گذارد؟ آيا لازم است اين مسأله را در گروه مشارکت کنم يا مشارکت با راهنمانيز به من کمک مي کند؟آيا بيان اينگونه مطالب فرهنگ مشارکت غلط را در گروه من ترويج نمي دهد؟ آيا تاثير منفي بر اتحاد ما ندارد؟ من معمولاٌپس از انجام اينگونه سوالات از خود، اگر حس کنم اين موضوع بر بهبودي و قدرت من براي پاک ماندن تاثير مي گذارد و بهترين گزينه مشارکت در جلسه است سعي مي کنم بعد از بيان آن خداوند را شاکرباشم از وجود مکاني و همدرداني که هستند تا باوجود بزرگترين مشکلات مرا ياري نمايند. من سعي مي کنم تا به صراحت بيان کنم موضوعي که امروزمن در موردش صحبت ميکنم فقط تجربه من مي باشد و عقايد NA نيست و امکان سوء برداشت راتقليل دهم و کلام خود را با يک پيام رساني به پايان رسانم که هم از درگيري ذهني خارج شوم و هم فضاي بهبودي را متشنج نکنم.پذيرش مسئوليت شخصي يکي از اصول روحاني اين سنت است ومن به عنوان عضو انجمن وظيفه دارم که با رعايت مسايل خيلي جزيي و ساده که در سنت ها بيان شده مسئوليت خود را به انجام رسانم: ما به سادگي مي گوييم در مورد مسايل خارجي نظري نداريم اما گاهي در جلسات پرسش و پاسخ از روي عدم آگاهي سوالاتي را مطرح يا پاسخ مي دهيم که فقط يک متخصص)مسايل خانوادگي مذهبي،پزشکي و…(مي تواند پاسخگو باشد و ما در يک کلام مي توانيم شخص را به آن ارجاع دهيم و جلسه را از يک بحث حرفه اي نجات دهيم و يا در هنگامي که در مسايل شخصي خود با يک مشکل قانوني روبرو مي شويم با بيان اينکه من يک انجمني هستم نه تنها مشکل خود را حل نکرده بلکه نام انجمن را نيز خدشه دارمي کنيم و ديده شده که با ورود مسايل مالي و گاهاًمذهبي از يک فضاي معنوي و يا يک رابطه شخصي راهنما و رهجويي چگونه سوء استفاده گرديده و ياابراز عقيده با نيت خير در مورد دارويي که پزشک به تازه واردي داده و ما دوست داريم او هرچه زودتر۲۴ ساعت پاکي اعلام کند با بيان اينکه داروهايت رادور بريز نه تنها وارد يک مسأله خارجي شده بلکه درکار حرفه اي ها نيز دخالت مي کنيم و جالب اينکه تمام ما اعضاء علاوه بر رعايت اينها و مسايلي از اين قبيل لازم است آگاهي ديگران را بالا برده و تاثيرات منفي آن چه در زمينه بدنام کردن NA و چه درمورد اينکه اين مسايل امروز باعث شده که در موردمسايل ثبت انجمن ما با مشکل روبرو شويم .

امروزخدمتگزاران ما که دايماً با بخش هايي ازجامعه درتماسند بايد با دور انديشي و احتياط مواظب باشندکه هيچ عقيدهاي درموردمسايل خارجي بروزندهند و اين احتياط باعث اعتبار ما خواهد بود چراکه جامعه متوجه مي شود آنچه که براي ما اهميت دارد برنامه بهبودي از اعتياد انجمن معتادان گمنام مي باشد و تنها موضوعي که ما حاضريم به خاطر آن شهرت خود را به خطر بيندازيم خود برنامه NA مي باشد و در پايان لازم است من به عنوان يک عضو به خود يادآوري کنم که من مسئولم که درمورد مفاهيمي که ما را دور هم جمع کرده است.يعني اصول بازيابي مان ابراز عقيده کنم، ما مسئول حفظ محيط و جوي هستيم که معتادان با آزادي درآن به مشارکت بپردازند و اگر مي خواهيم در انجام اين وظيفه موفق باشيم بايد از مسايل عمومي که باعث انحراف ما مي شود دوري گزينيم و با بي نظري خود مسئوليت فردي خود را در قبال اين سنت به جا آوريم

 

 

 

نقل از فصل نامه پيام بهبودي شماره ۲۵