• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات
آسيا پاسفيک 1395

اولين همايش فرامنطقه آسيا پاسفيک

 اين همايش در تاريخ جمعه 20 الي يکشنبه 22 اسفند ماه 1395 در شهر کاتماندو کشور نپال برگزار خواهد شد.

بروجن 1396

همايش بزرگ پاک زيستن 

گروه هاي,NAشهرستان بروجن 

کميته شهري ۸ ناحيه ۲۱ NAايران تاريخ:۹۶/۱/۲۰  ساعت ۱۶  ادرس:بروجن بلوار مدرس روبروي دانشگاه پيام نور ورزشگاه شهيد تند گويان