• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

گردهمايي گروههاي خنداب و  جاورسيان


کميته شهري شماره 9 ناحيه 6  استان مرکزي 
روز جمعه بيست و دوم دي ماه 96
آدرس:استان مرکزي شهرستان خنداب  سالن چند منظوره آموزش و پرورش خنداب از ساعت ۱۴الي ۱۸برگزار ميشود
منتظر قدمهاي سبزتان هستيم