جهت دریافت کلیک کنید دوسـتان همیشگی فصلنامه پیام بهبودی، سلام زمســتان از راه رســیده اســت، بــارش و ســرمایش،پایــان ســال دیگــری را نویــد میدهــد، امــا آنچــه ایــن زمســتان را بــرای مــا گرمتــر میکنــد، کانــون پرمحبــت انجمــن معتــادان گمنــام اســت. مــا روزهــای تلــخ چرخــهی پرتکــرار مصــرف مــرگ آور را...

ادامه مطلبادامه مطلب