نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت اول: «منافع مشترك ما مي‌بايست در رأس قرار گيرد. بهبودي شخصي به وحدت NA بستگي دارد». سنت اول زيربناي تمامي سنت‌هاي ما مي‌باشد، از اين رو دقت...

ادامه مطلبادامه مطلب

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت دوم:  «در رابطه با هدف گروه ما،تنها يك مرجع نهايي وجود دارد، خداوندي مهربان كه به گونه ممكن خود را در وجدان گروه بيان مي‌كند. رهبران...

ادامه مطلبادامه مطلب

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد با سلام   از دست اندرکاران مجله «پيام بهبودي» تشکر مي کنم که از پاييز 87 هرشماره را به شرح يک سنت اختصاص داده اند تا اعضاي NA  ...

ادامه مطلبادامه مطلب

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت پنجم نقطه عطف و تقريباً خط مشي كلي انجمن ماست. سنت پنجم مي‌گويد: هر گروه يك هدف اصلي دارد، رساندن پيام به معتادي كه هنوز در...

ادامه مطلبادامه مطلب

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت ششم:   يک گروه NA هرگز نبايست هيچ موسسه مرتبط يا هر سازمان خارجي را تاييد و يا در آنها سرمايه‌گذاري کند يا نام NA را به...

ادامه مطلبادامه مطلب

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت هفتم:  << هرگروه NA مي‌بايست كاملا متكي به خود باشد و كمكي از خارج دريافت نكند. >>   متكي به خود بودن بخش مهمي از روش جديد زندگي...

ادامه مطلبادامه مطلب

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت هشتم: << معتادان گمنام هميشه بايد غير‌حرفه‌اي باقي بماند اما مراكز خدماتي ما مي‌توانند کارمندان مخصوصي استخدام کنند. >> تشخيص دادن NA با ساير مراکزي که به‌نوعي...

ادامه مطلبادامه مطلب

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت نهم : NA تحت اين عنوان هرگز نبايست سازماندهي شود، اما مي توانيم هيات هاي خدماتي و يا کميته هايي تشکيل دهيم که مستقيماً در برابر...

ادامه مطلبادامه مطلب

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت دهم : معتادان گمنام،هيچ عقيده اي در مورد مسائل خارجي ندارد و نام NA هرگز نبايست به مباحث اجتماعي کشانده شود. اوايل که وارد انجمن معتادان گمنام...

ادامه مطلبادامه مطلب