تنها شما ميتوانيد به اين سوال پاسخ دهيد. شايد اين کار چندان آسان نباشد . ما در تمام دوران مصرفمان مي گفتيم<من مي توانم از پس مواد بر آيم .>اين گفته حتي اگر در ابتدا حقيقت داشت ،حالا ديگر چنين نيست.مواد مخدر ما را زير سلطه...

ادامه مطلبادامه مطلب

فقط براي امروز به خودت بگو: فقط براي امروز، افكارم را بر روي بهبوديم متمركز خواهم كرد،زندگي مي‌كنم و بدون مصرف هيچ گونه ماده مخدّري روز خوبي خواهم داشت. فقط براي امروز، به كسي در NA اعتماد خواهم كرد، كسي كه مرا باور كند و مي‌خواهد در بهبوديم...

ادامه مطلبادامه مطلب