ايميل مسئولين اداري وکميته هاي فرعي شوراي منطقه اي ايران

گرداننده

plan@na-iran.org

نايب گرداننده

vchair@na-iran.org

منشي

secretary@na-iran.org

رابط اول

delegate@na-iran.org

رابط دوم

delegate@na-iran.org

کميته اطلاع رساني

pi@na-iran.org

کميته زندانها و بيمارستانها

h-i@na-iran.org

کميته فصل نامه

pb@na-iran.org

کميته کارگاه ها

workshops@na-iran.org

مدير مسئول دفتر مرکزي

info@na-iran.org

کميته وبسايت و آدرس جلسات

webservant@na-iran.org

برچسب ها :