• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات
جلسات فارسي زبان در سوئد

Göteborg

Söndag 14:00
Grupp: NA-Farsigruppen
Adress, stad: Baltzersgatan 5C, Göteborg 
 

 Torsdag 19:00
Grupp: NA-Farsigruppen
Adress, stad: Baltzersgatan 5C, Göteborg

Tisdag 19:00
Grupp: NA-Farsigruppen
Adress, stad: Baltzersgatan 5 C, Göteborg, 
 

Stockholm

Måndag 18:30
Grupp: Iranska Gruppen
Adress, stad: Svenska kyrkan, Kista torg. T-bana Kista. , Stockholm

Fredag 18:30
Grupp: Iranska gruppen
Adress, stad: Svenska kyrkan, Kista torg. T-bana Kista, Stockholm