کمیته بیمارستانها و زندانها

این کمیته خدماتی در سال ۱۳۸۲ با هدف پیام رسانی به معتادانی که دسترسی آسان به جلسات انجمن را ندارند تشکیل شد.

اولین فعالیت پیام رسانی در سال ۱۳۸۲ در مرکز باز پروری قرچک آغازشد.

این کمیته فعالیت های خود را به دو صورت انجام میدهد :

۱- برگزاری جلسات پیام رسانی توسط اعضاء با تجربه و آموزش دیده در بیمارستانها ، زندانها و کلینیک ها درمانی

۲- ارائه نشریات تایید شده انجمن معتادان گمنام به معتادانی که دسترسی به جلسات انجمن را ندارد .

درحال حاضر با توجه به تفاهم نامه منعقد شده بین انجمن معتادان گمنام و سازمان زندانهای کل کشور ارائه این خدمات در تمامی زندانهای سراسر کشور توسط کمیته بیمارستانها و زندانها در حال اجرا می باشد.

اطلاعات وآمار فعالیت های فعلی کمیته H&I کل ایران به شرح ذیل می باشد:

تعداد کل زندان مردان ۲۱۱ عدد زندان

تعداد کل زندان زنان ۳۸ عدد زندان

تعداد کل کانونهای اصلاح و تربیت ۱۲ عددکانون

تعداد کل بیمارستانها ۱۹عدد بیمارستان

کل مراکزDIC   عدد  ۷۶ مرکز

تعداد کل کلینیک هایی که توسط اعضا پیام رسانی می شود ۱۴۰ عددکلینیک درمانی

تعداد کل کلینیک هایی که توسط نشریات پیام رسانی می شود ۱۰۷۶ عدد کلینیک درمانی

تعداد کل جلسات پنل در زندان مردان هر ماه ۱۴۷۵ پنل با ۴۵۰۰ نفر خدمتگزار

تعداد کل جلسات پنل در زندان نسوان هر ماه ۱۱۹ پنل با ۳۴۱ نفر خدمتگزار

تعداد کل جلسات پنل در کلینیک های درمانی هر ماه ۶۰۰ پنل با ۱۸۰۰ نفرخدمتگزار

کمیته بیمارستانها و زندانها شورای منطقه ایران

ایمیل :