فقط براي امروز

به خودت بگو:

فقط براي امروز، افكارم را بر روي بهبوديم متمركز خواهم كرد،زندگي مي‌كنم و بدون مصرف هيچ گونه ماده مخدّري روز خوبي خواهم داشت.

فقط براي امروز، به كسي در NA اعتماد خواهم كرد، كسي كه مرا باور كند و مي‌خواهد در بهبوديم به من كمك كند.

فقط براي امروز، برنامه‌‌‌‌اي خواهم داشت و سعي خواهم كرد آنرا به بهترين شكل ممكن انجام دهم.

فقط براي امروز، به كمك NA سعي خواهم كرد از زاويه بهتري به زندگيم نگاه كنم.

فقط براي امروز, ترسي نخواهم داشت و به روابط تازه‌ام و آنها كه چيزي مصرف نمي‌كنند و راه تازه‌اي براي زندگي پيدا كرده‌اند، فكر خواهم كرد.

ماداميكه اين راه را دنبال كنم، از هيچ چيز واهمه نخواهم داشت.