• سنت اول

  نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت اول: «منافع مشترك ما مي‌بايست در رأس قرار گيرد. بهبودي شخصي به وحدت NA بستگي دارد». سنت اول زيربناي تمامي سنت‌هاي ما مي‌باشد، از......

 • سنت دوم

  نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت دوم:  «در رابطه با هدف گروه ما،تنها يك مرجع نهايي وجود دارد، خداوندي مهربان كه به گونه ممكن خود را در وجدان گروه بيان......

 • سنت سوم

  نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت سوم: <<تنها لازمه ي عضويت تمايل به قطع مصرف است >>   قدم دوازده ما مي‌گويد: «… كوشيديم اين پيام را به معتادان برسانيم…»......

 • سنت چهارم

  نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد با سلام   از دست اندرکاران مجله «پيام بهبودي» تشکر مي کنم که از پاييز ۸۷ هرشماره را به شرح يک سنت اختصاص داده اند......

 • سنت پنجم

  نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت پنجم نقطه عطف و تقريباً خط مشي كلي انجمن ماست. سنت پنجم مي‌گويد: هر گروه يك هدف اصلي دارد، رساندن پيام به معتادي كه......

 • سنت ششم

  نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت ششم:   يک گروه NA هرگز نبايست هيچ موسسه مرتبط يا هر سازمان خارجي را تاييد و يا در آنها سرمايه‌گذاري کند يا نام......

 • سنت هفتم

  نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت هفتم:  << هرگروه NA مي‌بايست كاملا متكي به خود باشد و كمكي از خارج دريافت نكند. >>   متكي به خود بودن بخش مهمي......

 • سنت هشتم

  نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت هشتم: << معتادان گمنام هميشه بايد غير‌حرفه‌اي باقي بماند اما مراكز خدماتي ما مي‌توانند کارمندان مخصوصي استخدام کنند. >> تشخيص دادن NA با ساير......

 • سنت نهم

  نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت نهم : NA تحت اين عنوان هرگز نبايست سازماندهي شود، اما مي توانيم هيات هاي خدماتي و يا کميته هايي تشکيل دهيم که مستقيماً......

 • سنت دهم

  نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت دهم : معتادان گمنام،هيچ عقيده اي در مورد مسائل خارجي ندارد و نام NA هرگز نبايست به مباحث اجتماعي کشانده شود. اوايل که وارد......

 • سنت یازدهم

  نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد. چرا درک واجراي سنت ها:سنت يازدهم اصل خدمت،که لازمه به کارگيري سنت يازدهم است،به تلاش و فعاليت ما بستگي دارد. براي اينکه بتوانيم تا حد......

 • سنت دوازدهم

  نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت دوازدهم : گمنامي اساس روحاني تمام سنت هاي ما مي باشد و هميشه يادآور اين است که اصول را به شخصيت ها ترجيح دهيم......