منظور از خدمات جهاني، خدماتي است که کلا” با مسائل ونياز هاي NA سروکار دارد.ونيز آن خدماتي که NA به اعضاء وگروههايش وبه جامعه ارائه مي کند.
مقصود اصلي از خدمات جهاني ما ارتباطات، هماهنگي، ارائه اطلاعات، راهنمائي وهمکاري است ما اين خدمات را فراهم مي کنيم تا گروهها واعضايمان بتوانند با موفقيت بيشتر رسالت بهبودي بخشيدن به معتادان را انجام دهند ودر نتيجه برنامه هاي بهبودي ما بتواند براي معتادان در هر کجاي دنيا بيشتر قابل دسترس باشد
در حال حاضر ۴ دفتر خدمات جهاني در سطح دنيا مشغول به فعاليت مي باشد.
که تنها دفتر آسيايي در ايران است