کتاب ها

نشريات ، آرم و نام NA متعلق به هيچ شخص خاص، کميته و يا هيئت خاصي نيست و بر طبق قرارداد وديعه از طرف کل انجمن به خدمات جهاني سپرده شده تا از آن محافظت نمايد. دفتر خدمات جھاني تنھا ناشر منحصر به فرد نشريات NA...

بولتن ها

نشريات ، آرم و نام NA متعلق به هيچ شخص خاص، کميته و يا هيئت خاصي نيست و بر طبق قرارداد وديعه از طرف کل انجمن به خدمات جهاني سپرده شده تا از آن محافظت نمايد. دفتر خدمات جھاني تنھا ناشر منحصر به فرد نشريات NA...

0

سنت اول

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت اول: «منافع مشترك ما مي‌بايست در رأس قرار گيرد. بهبودي شخصي به وحدت NA بستگي دارد». سنت اول زيربناي تمامي سنت‌هاي ما مي‌باشد، از اين رو دقت...

0

سنت دوم

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت دوم:  «در رابطه با هدف گروه ما،تنها يك مرجع نهايي وجود دارد، خداوندي مهربان كه به گونه ممكن خود را در وجدان گروه بيان مي‌كند. رهبران...

0

سنت سوم

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت سوم: <<تنها لازمه ي عضويت تمايل به قطع مصرف است >>   قدم دوازده ما مي‌گويد: «...

0

سنت چهارم

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد با سلام   از دست اندرکاران مجله «پيام بهبودي» تشکر مي کنم که از پاييز 87 هرشماره را به شرح يک سنت اختصاص داده اند تا اعضاي NA  ...

0

سنت پنجم

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت پنجم نقطه عطف و تقريباً خط مشي كلي انجمن ماست. سنت پنجم مي‌گويد: هر گروه يك هدف اصلي دارد، رساندن پيام به معتادي كه هنوز در...

0

سنت ششم

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت ششم:   يک گروه NA هرگز نبايست هيچ موسسه مرتبط يا هر سازمان خارجي را تاييد و يا در آنها سرمايه‌گذاري کند يا نام NA را به...

0

سنت هفتم

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت هفتم:  << هرگروه NA مي‌بايست كاملا متكي به خود باشد و كمكي از خارج دريافت نكند. >>   متكي به خود بودن بخش مهمي از روش جديد زندگي...

0

سنت هشتم

نظرات ارائه شده در اين صفحه،تجربه شخصي يک عضو بوده و بديهي است نظر رسمي انجمن معتادان گمنام نمي باشد سنت هشتم: << معتادان گمنام هميشه بايد غير‌حرفه‌اي باقي بماند اما مراكز خدماتي ما مي‌توانند کارمندان مخصوصي استخدام کنند. >> تشخيص دادن NA با ساير مراکزي که به‌نوعي...